มมร ล้านนา: การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒   พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้มีการจัดขึ้นทุกเดือน โดยมีรองอธิการบดีจากส่วนกลางและวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) สำนักงานอธิการบดี