มมร ล้านนา : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ยุค 4.0 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ยุค 4.0 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>Click<<<<<<