มมร ล้านนา: การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี ผู้แทนท่านอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขต พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวแนะนำคณะผู้บริหารและสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีอีกแห่งละ 2 ท่าน จาก 34 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบายการบริหารงาน การนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การพัฒนาการศึกษาของสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในวาระต่อไปด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ข่าว:พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี)