มมร ล้านนา: การปรับปรุงพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)