มมร ล้านนา: การสัมมนาวิชาการ “Cross Cultural Communication”

การสัมมนาวิชาการ “Cross Cultural Communication” วิทยาการระดับโลก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ จัดโดยปี 4 การสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา เมือง เชียงใหม่