มมร ล้านนา : การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ EF สู่กิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ EF สู่กิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับสมาคมพัฒนาสถาบันรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พศ.2562 ณ ห้องประชุม MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา