มมร ล้านนา: กำหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม  2563
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

****************