มมร ล้านนา : กิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อหล่อหลอมความเป็นสถาบัน มมร ด้วยระเบียบวินัย ความเสียสละ แบ่งปัน ความมีน้ำใจ ความสามัคคี และที่สำคัญการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ