มมร ล้านนา: กิจกรรมส่งเสริมประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมประกวดซ้อมประตูป่า