มมร ล้านนา: กิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ในการนี้พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.)  เป็นประธานพิธีนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมี ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องประชุม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) วันที่ 21 ตุลาคม 2564