มมร ล้านนา: กิจกรรมเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระรูป เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอ่านประกาศพระเกียรติคุณฯ

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์