มมร ล้านนา : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ทั้ง ๓ หน่วยงานอันประกอบด้วย 1) มมร วิทยาเขตล้านนา 2) โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 3) โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา