มมร ล้านนา: กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวรรณคดีมีชีวิต”

3 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวรรณคดีมีชีวิต” ณ ห้องเรียน 4304 อาคาร พระพุทธพจนวราภรณ์ “การเรียนรู้ ที่หลากหลาย” คือความเข้มแข็งทางวิชาการ