มมร ล้านนา : กีฬามมร สัมพันธ์ครั้งที่ 6 “สิรินธรราชวิทยาลัยเกมส์”

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามมร สัมพันธ์ครั้งที่ 6 “สิรินธรราชวิทยาลัยเกมส์” ณ มมร วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 15-17 มีนาคม 2562