มมร ล้านนา : กีฬาสีครั้งที่ 11

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๑๑ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการแข่งขัน ๕ ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๗ มกราคม