มมร ล้านนา: ขอเชิญร่วมโครงการวิปัสสนาสากล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้จัดโครงการวิปัสสนาสากล เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับชาวต่างชาติ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มมร. วิทยาเขตล้านนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วย มมร.วิทยาเขตล้านนา มีพันธกิจ เพื่อส่งเสริมวิชาการ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่สังคมโลก เพื่อความสงบสุขของมนุษยชาติ จึงได้จัดโครงการวิปัสสนาสากลขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชิญลงทะเบียนสมัครโดยสแกนคิวอาร๋โค้ด และทางเพจ English Mbulnc