มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีบุคลากรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีบุคลากร ได้แก่พระครูปริยัติกิตติวิมล,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และพระใบฎีกา นพ บุญมา,ดร. เจ้าหน้าที่ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยพะเยา