มมร ล้านนา: คว้ารางวัลชนะเลิศ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน”

สรุปผลการประกวด การคัดเลือกข้อเขียนหัวข้อ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน” ตัวแทนนักศึกษา มมร ล้านนา ได้ลำดับที่ 1

นางสาวสุวรา นวลไพรขจีวงษ์ (รักษ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ข้อคิดเห็น : สื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน เป็นการสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เป็นการนำเสนอ แบ่งปัน เนื้อหารูปภาพ เสียง ข้อความ คลิปวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน ทำให้เรารับรู้ข่าวสาร สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และได้เนื้อหาที่ครบถ้วน