มมร ล้านนา: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562

*******************

1.ปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตร์

2.ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง

3.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

5.ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

6. ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา