มมร ล้านนา: ค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยนกกก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

พระวีรวัฒน์ วีรวฒฺฑโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เป็นวิทยากรให้การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ณ วัดป่าขะเนจื้อ