มมร ล้านนา : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม กศน.อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดย พระวีรวัฒน์  วีรวฒฺฑโน อาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง เป็นวิทยากรให้การอบรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่