มมร ล้านนา: ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พระวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง นำคณะวิทยากรค่ายพัฒนาคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 471 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่