มมร ล้านนา : ค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายพัฒนาคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562