มมร ล้านนา : ค่ายเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 1,188 คน 15 มิถุนายน 2561