มมร ล้านนา: จัดการสอบวัดผลการเรียนการสอนปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ฤดูกาลสอบปลายภาค : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบวัดผลการเรียนการสอนปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563