มมร ล้านนา: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไววัสโคโรนา 19 เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า(AZ)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไววัสโคโรนา 19 เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า(AZ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง