มมร ล้านนา: ชมรม Anticorruption สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 1 กันยายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ในการจัดตั้งชมรม Anticorruption มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4

2