มมร ล้านนา: ต้อนรับประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช.

พล.อ.อ.ไพโรจน์ รัตนพล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช. พร้อมคณะกรรมการ มีท่านรองนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ากราบนมัสการ รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เยี่ยมชมการบริหารจัดการ วิทยาเขตล้านนา เราเป็นวิทยาเขตที่ข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ อัตรากำลังคน แต่เรา มีความเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการศึกษา ฯ และกราบหลวงพ่อพระอัฏฐารส ในพระวิหารหลวง ชมศาสนสถานในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมทำบุญถวายโคมประทีป ในเทศกาลยี่เป็ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา