มมร ล้านนา: ต้อนรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EDPEX มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาเขตล้านนา

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ , ผศ.พูลสุข กรรณาริก และนายอุทัย ขุมเหล็ก งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EDPEX ให้กับคณะศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังกล่าว

ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1 อาคารสามัคคีวิทยาทาน