มมร ล้านนา: ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช สรุปบรรยายพิเศษให้กับคณะในโอกาสศึกษาดูงาน มมร.วิทยาเขตล้านนา ลงพื้นที่จิตอาสากับชุมชน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสมุด มมร.วิทยาเขตล้านนา MBU 3