มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวินัยธร ษัฏฐพรรษ อคฺคธมฺโม

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ถวายมุทิตาจิต แด่ พระครูวินัยธร ษัฏฐพรรษฉายา อคฺคธมฺโม อายุ ๔๘ พรรษา ๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศน.บ. ศน.ม. วัดเจ็ดยอด ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒