มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะพระมหาสกุล มหาวีโร,ดร. โอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายมุทิตาสักการะพระมหาสกุล มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) สาขาวิชาวิชาการศึกษา