มมร ล้านนา: ถวายสลากภัต ปีที่ 93 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญประจำปี 2564 ถวายสลากภัต ปีที่ 93 กับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นเงินจำนวน 12,690 บาท วันที่ 10 ตุลาคม 2564