มมร ล้านนา: ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 9 วัด

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 9 วัด ดังนี้ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , วัดศรีเกิด , วัดชัยพระเกียรติ ,วัดพันเตา ,วัดช่างแต้ม ,วัดหมื่นตูม , วัดเจ็ดริน และ วัดผ้าขาว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564