มมร ล้านนา: ถุงยังชีพ ปันสุข มอบให้กับนักศึกษาบรรเทาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในนามตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง จัดหาถุงยังชีพ ปันสุข มอบให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จำนวน 53 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19