มมร ล้านนา: วันบูรพาจารย์ ปีที่ ๑๐ และ ๑๒ ปี มรณกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์  กุสโล)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ปีที่ ๑๐ และ ๑๒ ปี มรณกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์  กุสโล) ณ อาคารปฎิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓