มมร ล้านนา: นักศึกษาถวายโต๊ะเก้าอี้ม้าหินอ่อน

วันที่ 9 เมษายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานรับมอบโต๊ะเก้าอี้ม้าหินอ่อน จำนวน 10 ชุด จากตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการปกครอง รุ่น 18 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ณ มมร.วิทยาเขตล้านนา (ส่วนขยายวิทยาเขตสันกำแพง) เพื่อใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยต่อไป อนุโมทนาขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้