มมร ล้านนา: นิเทศนักศึกษาวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นิเทศนักศึกษาวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูนเขต 1 นิเทศโดย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์