มมร ล้านนา: น้อมถวายมุทิตาสักการะพระราชวิสุทธิญาณ อายุวัฒนมงคลครบ ๕๘ ปี

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เนื่องในมงคลวโรกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๘ ปี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒