มมร ล้านนา: บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ รอบแรกแฟ้มสะสมงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบแรกแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในสนามสอบต่างๆดังนี้

1.สนามสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

2. สนามสอบ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

3. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก

4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก

6.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน