มมร ล้านนา: บรรยากาศการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

บรรยากาศการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตามนโยบาย ห้องสอบสีขาว