มมร ล้านนา: บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563