มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์  จำนวน ๑๐๗ รูป/คน ฝึกงานใน ๖๓ หน่วยงาน/องค์กร

 

 การฝึกงานนั่น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับว่าที่ “บัณฑิต” จึงขอฝากให้นักศึกษาฝึกงาน อยู่ในกรอบที่ว่า “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” และที่สำคัญต้องปฏิบัติ ๖ ดังนี้

สรุปข้อคิด ๖ ข้อ

๑.ตั้งเป้าหมายในการฝึกงาน : สิ่งที่อยากรู้ อยากเป็น อยากทำ ต้องดีกว่าเดิม

๒.กระตือรือร้น : มุ่งมั่น กระหายที่จะทำงาน ไม่น่าเบื่อ

๓.คิดบวก : เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พลัง Positive Thinking งานจึงจะสนุก เก็บประสบการณ์ ค้นหาความชอบ ความถนัด ของตนอย่างแท้จริง

 

๔.เป็นคนช่างถาม : เสน่ห์ของเด็กฝึกงานคือการถาม ต้องฉลาดถาม พี่ๆ เจ้านายพร้อมอธิบายสิ่งที่เราถาม

 

๕.คิดนอกกรอบ : ข้อดีของเด็กฝึกงานคือการคิดอะไรใหม่ๆ ไม่ติดอยู่ในกรอบของการเรียนรู้ รวมไปถึงการที่เราจะได้งานด้วย นั่นคือไอเดียใหม่ๆ

๖.มีวินัยในตัวเอง : กฎระเบียบองค์กรสำคัญ ต้องเคารพและปฏิบัติตาม ไม่ว่าการแต่งกาย เวลาในการทำงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบ