มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาการปกครอง

พระมหาสกุล  มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ รหัส 60 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา