มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


สรุปสาระสำคัญ :-
@ นักศึกษาฝึกงาน คือ นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละขณะ ขออนุญาตองค์กร หรือบริษัทเพื่อฝึกทำงานในสภาพการทำงานจริง ในสถานที่ทำงานต่างๆ ตามสายงานที่ตัวเองเรียนมา หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ เพื่อฝึกการทำงานตามกฎขององค์กร และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

@6 เทคนิคในการฝึกงานให้ประสบความสำเร็จ
1.ตั้งเป้าหมายในการฝึก
2.กระตือรือร้น
3.คิดบวก-เปิดรับสิ่งใหม่ๆ
4.ช่างถาม -สอบถาม
5.คิดนอกกรอบ
6.มีวินัยในตัวเอง

@ทักษะที่จำเป็นสำหรับการฝึกงาน
1.บุคลิกชัด แนวทางเฉียบ
2.แนวคิดเป็นงาน
3.โลก(ไม่ต้อง)สวย แค่ทัศนคติดี
4.ใช้โซเชียลมีเดียถูกที่ถูกทาง
5.ทักษะเฉพาะทาง ก็จ้องเรียนรู้