มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน นักศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 มมร.วิทยาเขตล้านนา (สันกำแพง)