มมร ล้านนา: ประกาศผลการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่โรงอาหาร ร้านค้าเบอร์ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่องประกาศผลการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่โรงอาหาร ร้านค้าเบอร์ 1

**************