มมร ล้านนา: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

*********************

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอประกาศผลการสอบ  เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีรายชื่อนี้

          คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา…คลิก

          คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา…คลิก

          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…คลิก