บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*****************

1.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

2.สาขาวิชาบริหารการศึกษา