มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

…………………..